İHALE İLANI
 
                                                                                                          ELEŞKİRT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN
      Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projesi kapsamında DAP’la Güzeleşen Eleşkirt İlçesi Düzyayla Köyü İlkokulu Onarım İşi. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. Eleşkirt ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, üyelerinin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
A) Birliğin
1 ) Adı             :Eleşkirt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
            2 ) Adresi        : Hükümet Konağı Kat:3 Eleşkirt /AĞRI
            3 ) Telefon - Fax         :           0 472 711 40 19 – 711 23 13     
 
B) Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım Konusu işin
              1 ) Adı: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projesi kapsamında DAP’la Güzeleşen Eleşkirt İlçesi Düzyayla Köyü İlkokulu Onarım İşi .
              2 ) Niteliği, Türü ve miktarı: : Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projesi kapsamında DAP’la Güzeleşen Eleşkirt İlçesi Düzyayla Köyü İlkokulu Onarım İşi.
 
              3 ) Yapılacağı yer                 : Eleşkirt İlçesi Düzyayla Köyü İlkokulu  
              4 ) Başlama tarihi       : İhale sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak hemen işe başlanacaktır.
              5 ) Bitiş tarihi : Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 30  (Otuzgün) takvim günüdür.
 
C) İhalenin
                        a ) Yapılacağı Yer       :           Kaymakamlık Toplantı Salonu
                        b ) Tarihi - Saati          :           20/09/2016 Salı günü Saat:10.00
 
D)  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 
E- İhale ile ilgili dokümanı Eleşkirt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 / Eleşkirt    Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreterliği ) adresinde görülebilir. İhaleye katılacaklar ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale Doküman Bedeli 500,00 TL’dir. (Birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Eleşkirt Şubesindeki 13369248-5001 nolu hesabına yatırılacaktır)
F.Teklifler ihale saatine kadar Eleşkirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
G-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;                                                                                                                                                                      ihaleye katılacak olanların gereken belgeleri ile yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
            a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
            b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,   
                    -Gerçek kişi olması halinde, ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
            c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
           - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
           - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
            d)  SSK ve Vergi borcu olmadığına dair son üç ay içinde alınmış belge.
             e)  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
1- Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.
 
             f) Teklif mektubu, (Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
Teklif mektubunda;
            -  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
            - Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
            -  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
            - Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.)
             - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
            -İstekliler tekliflerinde anahtar teslim götürü bedel fiyat belirteceklerdir.
               g)  İş için geçici teminat mektubu veya isteklinin teklif ettiği fiyatın % 3 tutarından az olmamak üzere Birliğimizin T.C.Eleşkirt Ziraat Bankası Şubesindeki 13369248-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair belge,
               ğ)İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösterten ve teklif ettiği bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşme ye ilişkin iş deneyim belgesi. (iş ortaklığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteesilen sorumludurlar.)
            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B Grubu Üst Yapılar gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
   h) Bu Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
                I) İhale dokümanında bulundurulması gerektiği belirtilen araç ve gereçlere ile teknik personele ilişkin belgeler,
  İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
                         
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Saha Elemanı
İnşaat Mühendisi
En az 2 yıl Deneyimli
2
Saha Elemanı
Makine mühendisi veya teknikeri
En az 2 yıl Deneyimli
3
Saha Elemanı
Elektrik  Mühendisi veya teknikeri
En az 2 yıl Deneyimli
 
 
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
            Yukarıda belirtilen Özelliklerdeki Teknik Personeler için taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
 
Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
ANA EKİPMAN LİSTESİ
 
 
Sıra
Ekipman cinsi ve Özellikleri
Gereken Minimum adet
 
1
Damperli Kamyon
1
 
2
Vibratör
1
 
 
 
            Yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlar için taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
     
 i)  İş ile ilgili ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
              j) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ve bağlı bulunduğu kurumdan alınması zorunlu olan yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösteren belgeler.
 
 k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 l) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim  beyannamesi.
 m)İsteklilerin işi  alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
 n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname.
v) Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri; İnşaat mühendisliği veya mimarlık
 
 
 
                                                                              İLAN OLUNUR
                                                                                                          ————— o —————